หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

การกระชับความร่วมมือโดยการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการเกษตร และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคโดยเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการเกษตรกระบวนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในกลุ่มอาเซียน ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันหลายโครงการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค การสาธิตและการทดลอง และการค้าทางการเกษตร ตั้งแต่ปี 2545-47 กระทรวงเกษตรของจีนจัดการฝึกอบรมจำนวน 25 หลักสูตร สำหรับประเทศอาเซียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จัดการและช่างเทคนิคกว่า 500 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครอบคลุมด้านเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย เช่น การทำนาข้าวลูกผสม การให้อาหารสัตว์ การแปรรูปอาหาร การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ การเพาะปลูกมะเขือเทศที่ให้ผลผลิตสูง พลังงานในชนบท และนิเวศน์วิทยา การให้ปุ๋ยอย่างพอเหมาะ ข้อมูลการเกษตร การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงสุกร การเพาะปลูกเห็ดกินได้และใช้ทางการแพทย์ และการจัดการเมล็ดพืช การฝึกอบรมเหล่านี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รับความนิยมในระดับสูงจากประเทศอาเซียน

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB