หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การเลี้ยงสุกร
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เกตรกรรายย่อยดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำรายได้ให้กับครอบครัว และยังจะได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วย

     ปัจจัยที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรประสบความสำเร็จประกอบด้วย

สุกรพันธุ์ดี

อาหารดี

โรงเรือนดี

การจัดการเลี้ยงดูดี

การป้องกันโรคดี

     เหตุผลในการเลี้ยงสุกร

สุกรสามารถเลี้ยงได้ในจำนวนน้อย เป็นฟาร์มเล็ก ๆ

ในการเลี้ยงสุกรต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อย

การเลี้ยงสุกรใช้แรงงานน้อย เลี้ยงง่าย

ใช้เศษอาหารและของเหลือต่าง ๆ เป็นอาหารสุกรได้

มูลสุกรใช้เป็นปุ๋ยอย่างดี และใช้กับบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลา

สุกรให้ลูกดก ขยายพันธุ์ได้เร็ว

การเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี สามารถคืนทุนได้ภายในเวลา

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB