หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
เครื่องมือเก็บรักษาข้าว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ 

ตัวเครื่องประกอบด้วยห้องลมร้อนที่ด้านบนเจาะช่องไว้สำหรับวางกระสอบเมล็ดพืช มีหลายช่องสามารถวางได้หลายกระสอบ ลมร้อนจะเป่าผ่านช่องว่างเมล็ดพืชในกระสอบ ใช้อุณหภูมิต่ำ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส

เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ 

ประกอบด้วยกระบะเมล็ดพืชที่บรรจุอยู่บนตะแกรงด้านล่างของตะแกรงจะเป็นห้องลมส่วนที่ต่อเข้ากับพัดลมและชุดเตาลมร้อน ลมร้อนจะถูกเป่าผ่านชั้นเมล็ดพืชที่อยู่นิ่งกับที่จากด้านล่างสู่ด้านบน มีผลทำให้ความชื้นเมล็ดพืชด้านล่างลดเร็วกว่าด้านบน มีอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ที่ใช้อยู่ในประเทศส่วนใหญ่จะใช้กับเมล็ดพันธุ์ สามารถลดความชื้นได้ 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง

 เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน 

เครื่องลดความชื้นแบบนี้ถังบรรจุเมล็ดพืชทำด้วยตะแกรงเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ส่วนกลางถังมีท่อลมทำด้วยตะแกรง เป็นรูปทรงกระบอกวางซ้อนอยู่ภายใน ลมร้อนจะถูกเป่าออกจากรูตะแกรงผ่านเมล็ดออกสู่ภายนอก เมล็ดจะหมุนเวียนผ่านลมร้อนโดยถูกลำเลียงจากก้นถังสู่ด้านบนของถัง และไหลผ่านลมร้อนกลับสู่ก้นถังหลาย ๆ เที่ยวจนกว่าจะแห้ง แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายออกมา

 เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์ 

เครื่องลดความชื้นแบบนี้ภายนอกมีลักษณะเป็นถังบรรจุเมล็ดพืชรูปทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้ง สูงมากกว่า 3 เมตร ถังบรรจุเมล็ดพืชต่อเข้ากับท่อลมร้อนด้านข้าง ซึ่งมีเตาลมร้อนและพัดลมเป็นส่วนประกอบส่วนล่างของถังบรรจุเมล็ดจะมีชุดควบคุมการไหลของเมล็ดพืชอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 54 องศาเซลเซียส เครื่องลดความชื้นชนิดนี้แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบเมล็ดพืชไม่ไหลคลุกเคล้า และแบบเมล็ดพืชมีการไหลคลุกเคล้า

 เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า หรือแบบ แอล.เอส.ยู 

 ลักษณะภายนอกคล้ายกับเครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์ถังบรรจุเมล็ดเป็นถังทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้ง เมล็ดพืชจะไหลจากบนลงล่าง โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของเมล็ด ภายในถังประกอบด้วยท่อลมเป็นชั้น ๆ มีท่อลมร้อนเข้าและออกสลับกัน ทำให้เมล็ดพืชมีโอกาสสัมผัสกับลมร้อนเข้าและลมชื้นที่เป่าออกสลับกันเท่ากันตลอดทั้งถังบรรจุเมล็ด อุณหภูมิที่ใช้คือ 66 องศาเซลเซียส

 เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์ C เบด 

เครื่องลดความชื้นแบบนี้ใช้งานในลักษณะเมล็ดไหลต่อเนื่อง ส่วนของห้องอบเป็นห้องปิดตะแกรงอยู่ด้านล่าง ที่ปลายทั้งสองด้านมีอุปกรณ์ป้อนเมล็ดเข้าและออกจากห้องอบ ใช้ความเร็วสูงทำให้ชั้นเมล็ดซึ่งหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ที่อยู่บนตะแกรงลอยตัวได้ใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เมล็ดเมื่อผ่านเครื่องลดความชื้นนี้เพียงครั้งเดียวความชื้นจะลดลง 5 C 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีอัตราการทำงานสูงเหมาะกับข้างเปลือกความชื้นสูงในปริมาณมาก

เครื่องมือทำการประมงของไทย

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากการสำรวจสัตว์น้ำทะเลของไทยพบว่า มีจำนวน 1,075 ชนิด ใน 135 ครอบครัว ดังนั้น เครื่องมือจับสัตว์น้ำทะเลของไทยจึงมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถจำแนกเครื่องมือประมงทะเลของไทย ออกเป็น 13 ประเภท จำนวน 75 ชนิด โดยยึดหลักเกณฑ์ตามแบบของ FAO ดังนี้

รายชื่อเครื่องมือประมงทะเลของไทย 13 ประเภท

1. ประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)

2. ประเภทอวนกางกั้นแล้วลาก (Seine Nets)

3. ประเภทอวนลาก (Trawls)

4. ประเภทคราด (Dredges)

5. ประเภทอวนช้อน อวนยก (Lift Nets)

6. ประเภทอวนครอบ (Falling Nets)

7. ประเภทอวนติด (Gillnets and Entangling Nets)

8. ประเภทอวนรุน (Push Nets)

9. ประเภทลอบ (Pots, Traps)

10. ประเภทโป๊ะ (Set Nets, Pound Nets)

11. ประเภทโพงพาง (Set Bagnets, Stow Nets)

12. ประเภทเบ็ด (Hooks and Lines)

13. ประเภทเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Gears)

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB