หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 5 ที่ประเทศลาว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กองการเกษตรต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (WGA) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2551 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr.Phouangparisak Pravongviengkham ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป.ลาว และนาย Urooj Malik ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ ADB เป็นประธานร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก GMS (กัมพูชา ลาว จีน พม่า ไทย และเวียดนาม) และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ADB, ACIAR, CIAT, CIMMYT, FAO, FINLAND, IFAD, IRRI, IWMI, JIRCAS, SIDA, UNDP และ World Bank ประมาณ 60 คน

การประชุม GMS-WGA ครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตรในกรอบ GMS เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้ Core Agriculture Support Program (CASP) จาก Development Partners เช่น องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประชุม GMS Development Dialogue (GDD) on Food Security ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนงานพนมเปญ (Phnom Penh Plan: PPP) ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference จาก ADB Resident Mission ณ สำนักงานใหญ่ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสมาชิก GMS (กัมพูชา ลาว จีน ไทย พม่า และเวียดนาม) โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ผลกระทบ และบทบาทความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิก GMS ได้ส่งผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนประมาณประเทศละ 10 คน เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในระหว่างการประชุม

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB