หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
มาตรฐานการตลาดสำหรับสินค้าไก่สด
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:Thaieurope-5 พ.ค.52
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
ที่ประชุมสภายุโรปเต็มคณะได้รับรองรายงานเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์อียูเในเรื่องการจำหน่ายไก่ในตลาดอียู โดยเนื้อไก่ที่ถือว่าเป็นเนื้อไก่สด (fresh) จะต้องเป็นเนื้อไก่ที่เก็บรักษาอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ห้ามเป็นไก่แช่แข็งในอุณหภูมิต่ำกว่านี้ นอกจากนี้ เสนอปรับแก้ให้ระบุแหล่งกำเนิดบนฉลากสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับแก้ข้อบังคับคณะมนตรียุโรป (Council Regulation) ที่ 1234/2007 จัดตั้งองค์กรร่วมสำหรับตลาดสินค้าเกษตรในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตลาดสำหรับเนื้อสัตว์ปีก โดยมีข้อคิดเห็นที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดให้ระบุแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริโภค
2. กำหนดให้ระบุวันที่ฆ่าสัตว์ปีกบนฉลากที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ปีก
3. เนื้อสัตว์ปีก (poultry meat) หมายถึง เนื้อสัตว์ปีกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ นอกจากกระบวนการทำความเย็น สำหรับการบริโภคของมนุษย์

4. เนื้อสัตว์ปีกสด ??Fresh poultry meat?? หมายถึงนื้อสัตว์ปักที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง (stiffened) ในกระบวนการทำความเย็นก่อนถูกเก็บรักษาในระดับความเย็นที่ไม่ต่ำกว่า -2 องศาเซลเซียส และไม่สูงกว่า 4 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี เนื้อสัตว์ปีกสดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตเนื้อแบบปรุงแต่ง (meat preparations) สามารถผ่านกระบวนการแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -2 องศาเซลเซียสได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และต้องระบุวันที่ฆ่าสัตว์บนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกทุกประเภท

5. ข้อมูลที่ต้องระบุบนฉลากสินค้าอาหารจากเนื้อสัตว์ปีกประกอบด้วย
       - เครื่องปรุงที่เสริมเข้ามาจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่น
       - น้ำที่ถูกเสริมเข้ามาและมีน้ำหนักมากกว่า 5% ของน้ำหนักสินค้า
       - ในส่วนของการกำหนดราคา ต้องระบุราคาต่อกิโลกรัมของอาหารโดยใช้พื้นฐานจากน้ำหนักสุทธิของ drained net weight

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB