หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
พัฒนาประมงขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:moac
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามโครงการ ??ระบบการรับรองเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็กในประเทศไทย?? ระหว่างนายฮิโรยูกิ โคนุมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ประ จำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง ว่า เป้าหมายในการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นนั้น เนื่องจากเอฟเอโอได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการทำการประมงให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะชาวประมงรายย่อย
  
??ขณะเดียวกัน ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงไปต่างประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงมีความเหมาะสมที่จะริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนา โดยหาแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับรองสินค้าประมงของประเทศไทยที่มีอยู่เดิม และจัดทำหลักการสำหรับการรับรองสินค้าประมงจากกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก  โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการค้าสินค้าประมงที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรเกษตรกรในการรับรองสินค้าประมงสำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้ได้มีการเริ่มต้นโครงการดังกล่าวแล้วและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2553?? ปลัดกระทรวงเกษตร กล่าว
  
นายจรัลธาดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรที่ทำการประมงในฟาร์มขนาดเล็กที่ถือเป็นต้นน้ำของการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศ มักจะประสบปัญหาในเรื่องการรับรองฟาร์มและเผชิญกับการกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของประเทศคู่ค้า ภายใต้ระบบการรับรอง GAP และ COC แต่ปัจจุบันยังพบว่าฟาร์มขนาดเล็กต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และยังไม่ได้รับประโยชน์จากการรับรองฟาร์มดังกล่าวเท่าที่ควร ดังนั้น โครงการดังกล่าวซึ่งเอฟเอโอได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ   จากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่เอฟเอโอ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม   การประชุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกหรือโครงสร้างระบบการรับรองเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์น้ำขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงตลาดและ เกิดความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จซึ่งเรียกได้ว่า เป็นโครงการต้นแบบนั้น จะสามารถขยาย  ไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในแถบภูมิภาค   อาเซียน หรือประเทศสมาชิกของเอฟเอโอได้ในอนาคต
Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB