หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 15 ออกแถลงการณ์ร่วมภายใต้โครงการความร่วมมือสาขาเกษตร
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:OAE
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

 

การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 15 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2552 ที่ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย มีสาระสำคัญประกอบด้วย การทบทวนความก้าวหน้า Vientiane Action Plan (VPOA), 2008-2012, ร่างกลยุทธ์ใน แต่ละสาขาของ GMS ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การขยายความร่วมมือด้านพลังงาน, การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC), การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC), และความร่วมมือการลงทุน GMS, การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า, การฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและการเติบโตของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแถลงการณ์ร่วม (Joint Ministerial Management: JMS)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

1. สาระสำคัญในแถลงการณ์ร่วม กล่าวถึง การเร่งส่งเสริมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่โดยตระหนักถึงความสมดุลกับความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งนี้ การศึกษาประเมินและวางแผนในการเตรียมโครงการการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในชนบท ??GMS Rural Renewable Energy Project?? ในสาขาเกษตร ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว โดยโครงการดังกล่าวจะตรวจสอบแหล่งพลังงานใหม่ๆ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวภาพ และขยะ/ของเสียทางการเกษตร ในด้านความต้องการของแต่ละครัวเรือนในชนบท การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ต่อไป การให้ความสำคัญในความร่วมมือด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน โดยการพัฒนาวัคซีนในพื้นที่แม่โขงตอนบนและตอนล่าง และการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงความเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและบริการเครือข่ายข้อมูลการเกษตร

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนใน 3 ปีถัดไป ได้แก่ 1) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง (TTF) 2) การปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ และ 3) การลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินชีวิตในชนบทและแผนพัฒนา GMS

2. รัฐบาลของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือที่สำคัญ  ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ และองค์กรให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (Development Partners) ได้ให้ข้อมูลและเสนอความเห็น อาทิ

- ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงการภาคการเกษตร ซึ่งได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วและในแผนงานควรเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ (young generation) การพัฒนาความรู้/ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น 

- การส่งเสริมพลังงานชีวภาพ (Biofuel) ควรตระหนักถึงความสมดุลและสอดคล้องในการผลิตพลังงานและประเด็นความมั่นคงอาหาร

- การจัดทำเครือข่ายข้อมูลทางการเกษตร (GMSAIN) เช่น ข้อมูลความรู้ทั่วไปทางการเกษตร ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายอพยพแรงงาน (แรงงานข้ามชาติ) การวิจัยพลังงานชีวภาพ เป็นต้น นั้น เป็นโครงการที่ดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลภายใต้กรอบ GMS ได้ชัดเจนนัก ซึ่งควรดำเนินการปรับปรุง และขยายโครงการต่อไป

- สภาวะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นประเด็นสำคัญและท้าทาย เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อภาวะน้ำท่วม ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- โครงการในระดับรากหญ้า (Grassroot Program) เป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ยังมีการริเริ่มและดำเนินการในแต่ละปีน้อย ดังนั้น ควรพยายามส่งเสริมโครงการต่างๆ ให้มีขึ้นในศูนย์ความร่วมมือในระดับภูมิภาค

กรอบความร่วมมือ GMS จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มปริมาณการค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าอุปโภคบริโภค ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของภาคเอกชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนของไทยได้และแนวโน้มการระบายขนส่งสินค้าเกษตรในเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นในส่วนความร่วมมือด้านการเกษตรนี้ นับว่ามีความสำคัญที่จะสนับสนุนและขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากการค้าและการลงทุนทางการเกษตรข้ามแดนและตามแนวชายแดนได้ ทั้งในด้านข้อมูลการเกษตรที่สนับสนุนและ สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากการให้ความสำคัญกับมาตรการ SPS และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB