หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 4 ที่ประเทศกัมพูชา
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
ที่ประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได้พิจารณาร่าง กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการเกษตร และ Core Agricultural Support Program (CASP) ปี 2549 - 2553 นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบร่างระเบียบการประชุมและกำหนดการประชุมรัฐมนตรีเกษตร GMS ครั้งที่ 1 โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2550 สำหรับการประชุม WGA ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่ สปป.ลาว โดยฝ่ายลาวจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ประเทศสมาชิกทราบต่อไป

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB