หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 3 ที่ประเทศเวียดนาม
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก GMS โดยที่ประชุมได้ทบทวนความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร GMS

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB