หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2547 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศสมาชิก GMS โดย WGA จะจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่น และจีนได้เสนอจะให้ความช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซด์เพื่อแลกเปลี่ยข้อมูลด้านการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB