หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 1 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2546 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการที่มีศักยภาพความร่วมมือด้านเกษตรภายใต้กรอบ GMS และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมดำเนินการ โดยที่ประชุมเห็นชอบกับร่างข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) ของ WGA โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ กำหนดอันดับความสำคัญของโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี GMS นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อกิจกรรมความร่วมมือ 13 กิจกรรมใน Concept Paper ซึ่งเสนอโดยที่ปรึกษา ADB และให้เพิ่มเติมกิจกรรมความร่วมมือที่มีความสำคัญต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในอนุภูมิภาค

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB