หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ จชต. (133/2553)
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่  5 อำเภอ (ท่าแพ  ละงู  ทุ่งหว้า  ควนโดน และควนกาหลง)  ในจังหวัดสตูล  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด (จชต.) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555                                           

นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า  กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ ในปี 2553 (ณ 30 เมษายน 2553)  ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต.  เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน  จำนวน  567.77 ล้านบาท  ดำเนินการ  5  โครงการ  คือ

            1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล

            2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 จชต.

            3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ 5 จชต.           

            4.  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            5.  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน

ผลจากการทำประชาคมในหมู่บ้านเป้าหมาย  ซึ่งมีผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ  ปรากฏว่า มีเกษตรกรสนใจทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์มากกว่า  20,000 ราย  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อประกอบอาชีพ  ทั้งการเลี้ยงแพะ  เลี้ยงสัตว์ปีก และโคเนื้อ

จากการเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์  ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์แพะ  และสัตว์ปีก  ประมาณ  15,000 ราย  ขณะนี้  เกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์ไปแล้ว  4,662  ราย (ประมาณ  30 % เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม)  ดังรายละเอียด

            1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล

                มอบพันธุ์แพะให้เกษตรกร  48  ราย จากเป้าหมาย 176 ราย

            2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ 5 จชต.

                 มอบพันธุ์แพะนมให้เกษตรกร  100  ราย จากเป้าหมาย 100 ราย

                  มอบพันธุ์แพะเนื้อให้เกษตรกร  290  ราย จากเป้าหมาย  3,469  ราย

3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ 5 จชต. 

                  ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อของเกษตรกร  858  ตัว จากเป้าหมาย  9,000 ตัว  

             4.  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                  มอบพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้เกษตรกร  3,698  ราย จากเป้าหมาย  6,697  ราย

      มอบพันธุ์เป็ดเทศให้เกษตรกร  135  ราย จากเป้าหมาย  4,710  ราย

            5.  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน

                  มอบพันธุ์เป็ดไข่ให้เกษตรกร  391  ราย จากเป้าหมาย  452 ราย

ผลจากการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายของ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส  พบว่ามีเกษตรกรตกค้างจากการดำเนินงานรอบแรกอีก 5,260 ราย ซึ่งต้องการแพะอีก 1,772 ราย และสัตว์ปีกอีก 3,488 ราย  กรมปศุสัตว์จึงได้รับงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนปัจจัยให้เกษตรกรเพิ่มเติมอีก  124 ล้านบาท  เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในช่วงแรก  เริ่มได้รับผลผลิตแล้ว  ทั้งไข่เป็ด  และน้ำนมแพะ  และขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำลังเร่งรัดจัดหาพันธุ์สัตว์  เพื่อส่งมอบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดภายในกันยายนนี้

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB