หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริดีเด่น (114/2553)
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี  2553  ระดับประเทศ  ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฏร์  บ้านสระขาว  หมู่ที่ 16  ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 โดยมี ร.ต.ท.สมชัย  คงตะโก เป็นครูใหญ่  และ ส.ต.อ.อิทธิพัทธ์  วัฒนาอมร เป็นครูซึ่งดูแลงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการบริหารจัดการในโรงเรียนแบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านการศึกษา/งานโครงการตามพระราชดำริ ด้านการบริหารงานวิชาการ งานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และด้านการบริหารงานทั่วไป มีโครงการตามพระราชดำริ 8 โครงการ คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ สุกร เป็ดเทศ ปลูกพืช ผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน  บ่อแก๊สชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมัก  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้ ให้แนะนำวิธีการหยดสารไอโอดีน และจัดนักเรียนรับผิดชอบจัดเตรียมน้ำดื่มไอโอดีนประจำวัน  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น วิธีแปรงฟันที่ถูกต้องพร้อมแจกแปรงสีฟัน นักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน ตลอดจนจัดพิธีมอบทุนของกิจกรรมอนามัยในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดมุมหนังสือแนะนำ มุมหนังสือพระราชทาน จัดนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมการเรียนในห้องสมุดและได้จัดสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบได้ไปเยี่ยมเยียน ติดตามนักเรียนทุนที่บ้าน โครงการฝึกอาชีพ  ครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้เรื่องการเลือกประกอบอาชีพแก่นักเรียน สอนนักเรียนแปรรูปอาหารจากพืช สัตว์ และร่วมกันจัดทำตลาดออนไลน์  โครงการส่งเสริมสหกรณ์  ดำเนินการกิจกรรมร้านค้าการออมทรัพย์ โดยมีนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำสวนสมุนไพร การปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่ลาดชัน
อธิบดีฯปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผน กพด.ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550-2559 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (กิจกรรมปศุสัตว์) ของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสิริราษฎร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้ได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่เด็กนักเรียนต้องได้รับประทานอาหารกลางวันจากไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ฟอง/คน ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามระบบสุขาภิบาลการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนรอบโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไปและเพื่อบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง และโรงเรียนมีเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับเลี้ยงสัตว์รุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
"กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่ดำเนินการ การจัดการผลิตปศุสัตว์ อาทิ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  มีรั้วรอบขอบชิด เป็นโรงเรือนถาวรระบบเปิด มีสภาพแข็งแรงทนทาน กันลม กันแดด กันฝน ได้ดี สามารถระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนอบอ้าว  แยกพื้นที่ในโรงเรือนออกเป็นพื้นที่สำหรับตั้งกรงตับ และพื้นที่วางกระสอบอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และวางไข่  วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ ที่ให้อาหารแบบรางแข็งแรง สะอาด  ให้น้ำเป็นระบบหัวนิปเปิ้ลมีถ้วยรองรับ  เปิดไฟเพิ่มช่วงแสงสว่างในตอนกลางคืนให้ไก่มองเห็นและกินอาหารได้มากขึ้น  หน้าโรงเรือนมีอ่างจุ่มเท้าใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ มีอุปกรณ์ประจำคอกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุม ผ้าปิดปากจมูก  ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ  ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์เหมาะสม มีคุณภาพดี การให้อาหารและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม (มีการนำสมุนไพร เช่น บอระเพ็ดผสมน้ำให้ไก่กินเพื่อเป็นการถ่ายพยาธิและเป็นยาบำรุง) การผลิตปศุสัตว์หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพอากาศ มีการนำมูลสัตว์ไปผลิตแก๊สชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก  ทั้งมีการบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน  มีการบูรณาการและขยายผลสู่ชุมชน  โดยทางโรงเรียนได้ขยายผลให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ มีเครือข่ายเลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงสุกร ซึ่งทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อพันธุ์ การสร้างโรงเรือนแบบง่ายๆ ใช้วัสดุจากท้องถิ่น  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดต้นทุน  รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ติดตามตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง   ที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์  ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์  โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์แก่โรงเรียนอื่นๆ  ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ  โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3371-3??  อธิบดีกล่าว

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB