หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

แหล่งปลูก

          สภาพพื้นที่
- พื้นที่นาชลประทานทุกภาคของประเทศ
- เป็นที่ราบลุ่ม สามารถควบคุมระดับน้ำได้
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร
- ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
- การคมนาคมสะดวก

           ลักษณะดิน
- ดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียว
- มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ดี
- ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.0-6.5

           สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 22-23 องศาเซลเซียส
- มีแสงแดดจัด

           แหล่งน้ำ
- มีคลองชลประทาน หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก
- เป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน

การเลือกพันธุ์
        - มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
         - ให้ผลผลิตสูง
         - ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในท้องถิ่น
         - เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ

ฤดูปลูก
        - ปลูกได้ตลอดปี แต่ควรหลีกเลี่ยงช่วงการปลูกที่ต้นข้าวจะออกดอกในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 33 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการปลูกที่ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฝนชุก
        - เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องวางแผนการปลูกที่เหมาะสม แหล่งปลูก

          สภาพพื้นที่
- พื้นที่นาชลประทานทุกภาคของประเทศ
- เป็นที่ราบลุ่ม สามารถควบคุมระดับน้ำได้
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร
- ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
- การคมนาคมสะดวก

           ลักษณะดิน
- ดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียว
- มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ดี
- ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- มีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.0-6.5

           สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 22-23 องศาเซลเซียส
- มีแสงแดดจัด

           แหล่งน้ำ
- มีคลองชลประทาน หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก
- เป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน

การเลือกพันธุ์
        - มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
         - ให้ผลผลิตสูง
         - ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในท้องถิ่น
         - เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ

ฤดูปลูก
        - ปลูกได้ตลอดปี แต่ควรหลีกเลี่ยงช่วงการปลูกที่ต้นข้าวจะออกดอกในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 33 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการปลูกที่ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฝนชุก
        - เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องวางแผนการปลูกที่เหมาะสม

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB