หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ถั่วเหลืองฝักสด  สามารถปลูกได้ตลอดปี (ในเขตชลประทาน) การผลิตเพื่อการส่งออก จำเป็นต้องมีการวางแผน การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง รักษาคุณภาพของผลผลิต และตรงกับช่วงความต้องการของตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการติดต่อกับโรงงานผู้ซื้อเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตไว้ล่วงเหน้า และต้องผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

1.1 สภาพพื้นที่

         พื้นที่ราบและสม่ำเสมอ เป็นพื้นที่ดอนหรือลุ่มที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

         ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร

         การคมนาคมสะดวกโดยสามารถนำผลผลิตฝักสดสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือตลาดได้รวดเร็ว

     1.2    สภาพภูมิอากาศ

         อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อยู่ในช่วง 15-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส จะทำให้เปลือกฝักหนา ไม่ได้มาตรฐานส่งออก

         ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก

         มีแสงแดดจัด

     1.3    แหล่งน้ำ

         มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น

         ต้องเป็นน้ำปราศจากสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน

1.4 ลักษณะดิน

         ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย

         ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง มีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 12 ส่วนในล้านส่วนโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน

         การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี

         ระดับหน้าดินลึก 20-25 เซนติเมตร

         ค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6.0-6.8

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB