หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย คนทั่วไปเข้าใจแต่เพียงว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์คือ การที่ไม่ใช้ยาและสารเคมีในการผลิตสัตว์น้ำ แต่มองข้ามส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูป ที่มีกากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เป็นวัตถุดิบ ซึ่ง GMOs เป็นสิ่งที่ห้ามใช้เด็ดขาดในวงการเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงควรทราบหลักการและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ดังนี้

หลักการเกษตรอินทรีย์ (Principles of organic agriculture) ที่มีการนำมาอ้างอิงกันอย่างกว้างขวาง คือ หลักการของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งประกอบด้วยหลักการย่อย 4 ประการ คือ

             1. หลักการด้านสุขภาพ (Principle of health) เกษตรอินทรีย์ต้องเพิ่มพูนสุขภาพทั้งของดิน พืช สัตว์ คน และของโลก

             2. หลักการด้านนิเวศวิทยา (Principle of ecology) เกษตรอินทรีย์ต้องอยู่บนพื้นฐานระบบนิเวศที่หมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่หยุดนิ่ง

             3. หลักการด้านความเป็นธรรม (Principle of fairness) เกษตรอินทรีย์ต้องตั้งอยู่บนความเป็นธรรม มีการแบ่งปันใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นของส่วนรวม ให้คนและสัตว์ได้รับโอกาสในชีวิต

             4. หลักการด้านความดูแลเอาใจใส่ (Principle of care) เกษตรอินทรีย์ต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง รับผิดชอบในการป้องกันสุขภาพและความเป็นอยู่ของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจัดการป้องกันสิ่งแวดล้อมล่วงหน้า

              หลักการข้างต้นได้นำมาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดทำข้อกำหนดของมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบและรับรอง ข้อกำหนดที่สำคัญ คือ

             1. ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ

             2. อนุญาตให้ใช้สารบางชนิดในการผลิตและการแปรรูป

             3. ใช้ระบบจัดการผลิตแบบองค์รวม (holistic)

             4. ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี

             5. ห้ามใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์

             6. ห้ามใช้สิ่งดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)

             7. มีสวัสดิภาพสำหรับสัตว์

             8. มีการจดบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับ

องค์กรที่มีบทบาทด้านเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ได้แก่

             1. สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM)

             2. สภาสหภาพยุโรป (European Union Council)

             3. โครงการอินทรีย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Agriculture's National Organic Program, USDA/NOP)

             4. กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF)

             5. โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (The Codex Alimentarius Commission, Codex)

             องค์กรข้างต้นได้กำหนดมาตรฐานโดยใช้ชื่อที่แตกต่างกันไป ได้แก่ มาตรฐาน (standards) ข้อกำหนด (regulation) แนวทาง (guideline)

           องค์กรระดับสากลที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ชัดเจนคือ IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ (IFOAM Basic Standards, IBS) หน่วยรับรอง (Certification Body, CB) สามารถนำไปกำหนดมาตรฐานให้สูงกว่า IBS ได้แต่กำหนดให้ต่ำกว่าไม่ได้ มาตรฐาน IFOAM ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ Version 2005

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB