หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ครั้งที่ 10 ที่ประเทศลาว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

                         การประชุม 10th Annual Meeting of Working Group on Agriculture & the 19th Annual Meeting of Working on Environment ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายใต้หัวข้อ Pro-poor Green Value Chain in the GMS ซึ่งเป็นการพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม (Core Environment Program: CEP) กับแผนสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตร (Core Agricultural Support Program: CASP) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 และการประชุมระดับคณะทำงานสาขาด้านการเกษตร ครั้งที่ 10 และสาขาด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 19 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556

                    การประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของประเทศสมาชิก โดยมีผู้แทนจาก Development Partners อาทิ Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA, FAO, International Fund for Agricultural Development: IFAD, International Federation of Organic Agriculture Movement: IFOAM, The Center for People and Forests: RECOFTC เป็นต้นเข้าร่วมประชุมด้วย โดยองค์กรดังกล่าว ต่างได้แสดงเจตนารมณ์และความพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ             ในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมดุลกับสิ่งแวดล้อม และได้ให้ความสำคัญต่อประเทศ         ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่สำคัญของโลก โดยได้เสนอแนวคิดการพัฒนาภาคการเกษตร ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) และ ระบบการตรวจสอบรับรองการเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) เกิดความมั่นคงทางอาหาร (Food security) และลดปัญหาความยากจนให้แก่ประชากรในอนุภูมิภาคนี้

                        การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงประกอบด้วย 2 หัวข้อได้แก่ Facilitating green pro-poor value chains in the GMS และ Potential for joint WGE-WGA collaboration ส่วนสาระสำคัญของการประชุมระดับคณะทำงานสาขาด้านการเกษตรได้แก่ Progress Highlights and 2013 Priorities โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคือ GMS Agricultural Information Network Service (AINS) ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้เสนอประเด็นข้อเสนอการพัฒนาระบบ E-Trade Platform ที่คาดว่าจะมีการเปิดโครงการในปี 2017 นี้ โดยมุ่งหวังการเชื่อมโยงระหว่าง supply และ need สินค้าเกษตร โดยใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลในข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีแผนงานในระยะที่ 1 จะครอบคลุมกิจกรรมหลัก ที่เกี่ยวข้องกับ e-Trade Platform ได้แก่ การจัดการสมาชิก,ข้อมูลที่จะเผยแพร่, การค้นหาข้อมูลการจัดการอาหารอินทรีย์, การให้คำปรึกษาออนไลน์, การบริการลูกค้า, การแสดงข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และแผนงานในระยะที่ 2 จะครอบคลุมกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง        e-Government Platform ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมทั้งการชำระเงินออนไลน์ สั่งซื้อออนไลน์, การบรรจุหีบห่อ และโลจิสติกส์ออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความสำคัญและเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะสามารถสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้ค้าขาย ภาครัฐ และเกษตรกรได้ หากแต่ในเวทีนี้ควรเน้นให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากกว่าการค้าโดยทั่วไป โดยได้กำหนดการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ สปป.ลาว ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 นี้

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB