หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
โครงการกำหนดขอบเขตที่ดินทำกินและวางแผนการใช้ที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมพัฒนาที่ดิน
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

การดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูงของกรมพัฒนาที่ดินตามแผนแม่บท เพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมสิ่งเสพติดบนพื้นที่สูง ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมใน 20 จังหวัด พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยไม่มีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับรุนแรง ส่งผลกระทบต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดต่ำลง เกษตรกรจึงมีการย้ายพื้นที่ปลูกโดยการบุกรุกป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันมีปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในเขตชุมชนบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของคนพื้นที่ราบเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์สูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีจำกัด จึงทำให้เกิดปัญหาในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เรื่องที่ดินทำกิน ทรัพยากรน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนบน พื้นที่สูงโดยตรง รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ตอนล่างอย่างรุนแรง ทั้งเรื่องอุทกภัย ดินถล่ม ในหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่ดินบนพื้นที่สูงโดยขาดมาตรการควบคุมที่เด่นชัด ในเรื่องการจัดการพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงและการใช้ที่ดินเชิงอนุรักษ์

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำเนินการเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้เตรียมจัดทำแผนงานพร้อมกรอบงบประมาณ เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่เตรียมการในลักษณะลุ่มน้ำย่อย ซึ่งครอบคลุมที่ดินทำกินของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมการสนับสนุนการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นและการให้ความรู้ การสาธิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงในการทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB