หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การกำหนดเขตปาล์มน้ำมัน
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมพัฒนาที่ดิน
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้แปรรูป เป็นพลังงานทดแทน ทั้งนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดภายนอกประเทศอีกด้วย จึงมีการกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นการสนองรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี พ.ศ. 2551-2555 และนโยบายการแปรรูปปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือที่เรียกว่า ไบโอดีเซล

การศึกษาเพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี พ.ศ. 2551-2555 มีพื้นที่ศึกษาอยู่ในภาคใต้ 14 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และบางส่วนของภาคกลาง 4 จังหวัด พร้อมทั้งสามารถกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันได้เป็น 6 เขต คือ เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมมาก เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมมาก (ยกร่อง) เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (ยกร่อง) เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย เขตการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (พื้นที่ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม) โดยภาคใต้กำหนดให้เป็นเขตปลูกปาล์มน้ำมัน 4,868,473 ไร่ ภาคตะวันออก 448,926 ไร่ และภาคกลาง 182,601 ไร่ ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 5,500,000 ไร่ ซึ่งเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด คือเขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก และเขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก (ยกร่อง) ตามลำดับ จากการศึกษาได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินงานในภาพรวมของพื้นที่ที่กำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน เพื่อสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้มาตรการหลักที่กำหนดขึ้นได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาดและการร่วมกลุ่มสหกรณ์

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB