หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
การกำหนดเขตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมพัฒนาที่ดิน
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นธัญพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับสามของโลกรองจากข้าวสาลี  และข้าว  ในปัจจุบันความต้องการข้าวโพดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปลูกลดลง  ขาดเสถียรภาพด้านราคา และปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำลง  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ  ทรัพยากรดินเสื่อมสภาพ  ขาดความรู้ในการผลิตและเกษตรกรยังใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และสามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมได้ดังนี้ เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเนื้อที่ 64,707 ไร่ เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเนื้อที่ 2,280,323 ไร่ เขตการใช้ที่ดินที่มีความเหมาะสมน้อย (Z-III) มีเนื้อที่ 1,751,563 ไร่ และเขตการใช้ที่ดินที่ต้องเพิ่มมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม (Z-IV) มีเนื้อที่ 93,499 ไร่ นอกจากนี้สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินรายภาคได้ดังนี้ ภาคเหนือเนื้อที่ 2,261,372 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื้อที่ 1,238,361 ไร่ ภาคกลางเนื้อที่ 502,452 ไร่ และภาคตะวันออกเนื้อที่ 187,907 ไร่ โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 4.190 ล้านไร่ ซึ่งน้อยกว่าพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2553/54-2557/58 ประมาณ 2.3 ล้านไร่ โดยพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันที่อยู่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมายประมาณ 3.2 ล้านไร่ ซึ่งกำลังรอการพิสูจน์สิทธิ์จึงไม่ได้ดำเนินการกำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว จากการกำหนดเขตการใช้ที่ดินส่งผลให้ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ในพื้นที่เขตการใช้ที่ดินพื้นเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้อยกว่าความต้องการใช้คาดการณ์ตามยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2553/54-2557/58 ประมาณ 2.016 ล้านตัน แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย (ประมาณ 3.2 ล้านไร่) ซึ่งกำลังรอการพิสูจน์สิทธิ์อีกประมาณ 2.048 ล้านตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกฤดูเพาะปลูก และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกที่นาเป็นพื้นที่ลุ่ม (ประมาณ 432,504 ไร่) ดังนั้นผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB