หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
โครงการขยายผลโครงการหลวง
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:กรมพัฒนาที่ดิน
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

โครงการขยายผลโครงการหลวง มียุทธศาสตร์มุ่งขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและชุมชน โดยนำองค์ความรู้และต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินบนพื้นที่สูง ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาองค์กรของชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาในอนาคต

การนำองค์ความรู้และผลสำเร็จของโครงการหลวง เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงบริเวณอื่น ๆ จำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เห็นว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีภาคกิจหลักในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและกำหนดเขตการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงขอความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน ให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินทำกิน และร่างแผนการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ ภาวะเศรษฐกิจสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาครัฐ พิจารณาจัดทำร่างแผนการใช้ที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการเพื่อพิจารณากำหนดแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทำให้การนำองค์ความรู้และต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวง ในการพัฒนาพื้นที่สูงบริเวณอื่น ๆ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB