หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ผลประชุม Working Group on Agricultural (WGA) 2014 Semi-Annual Meeting
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:สศก
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

ผลประชุม Working Group on Agricultural (WGA) 2014 Semi-Annual Meeting ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 ณ ADB Thailand Resident Mission กรุงเทพฯ  และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนจาก 6 ประเทศสมาชิก GMS ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ไทย และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าของสาขาการเกษตร ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 (มกราคม - กรกฎาคม 2557) ภายใต้ Core Agriculture Support Program Phase II : CASP 2 (2011-2015) ในประเด็นโครงการจัดการเครือข่ายข้อมูลด้านการเกษตร (Agricultural Information Network Services : AINs) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 6 ประเทศสมาชิก GMS ในรูปแบบเครือข่ายข้อมูลด้านการเกษตรภายใต้เว็บไซต์ ของ AINs ที่ http://www.gms-ain.org/ ซึ่งผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเสนอการดำเนินงานในระยะต่อไปของ AINs ที่จะมีการพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ AINs โดยเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรมากขึ้น อาทิ 1) Specific Information for farmers 2) Agricultural knowledge Database 3) A sharing mechanism among GMS region 4) Instant Information dissemination 5) Mobile access and sharing รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับภาคการเกษตรในการรับ-ส่งข้อมูลด้านการเกษตรระหว่างกันในเชิงพื้นที่ตามพิกัดจีพีเอสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้มีการดำเนินงานในโครงการ Application of Mobile Internet Technology for Agricultural Information Dissemination in Cambodia ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วในประเทศกัมพูชาโดยการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ และเทคโนโลยีไอซีทีอื่น ๆ ผ่านระบบแอนดรอยด์เพื่อรับ-ส่งข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับเผยแผ่ข้อมูลด้านการเกษตรในกัมพูชา เป็นการสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ ซึ่งอาจจะเป็นเกษตรกรด้วยกันหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลสู่พื้นที่ชนบทของกัมพูชา ทั้งนี้มีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Lessons Learned Workshop to upgrade AINS ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน WGA ในปี 2558 (2015 WGA Annual Work Plan) ที่ประชุมมีการพิจารณาแผนงานโครงการใน 5 ผลผลิต ได้แก่ 1) Farm assurance and quality management 2) Establish e-trade and e-traceability for trade efficiency improvement in GMS 3) Increased adoption of climate friendly agriculture (CFA) in GMS 4) Knowledge Product Development and Dissemination 5) Regional Cooperation โดยได้มีการแก้ไขในรายละเอียดของผลผลิตที่ 1, 2, 4 และ 5 ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบ และดำเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการร่วมกันของประเทศสมาชิกตามลำดับต่อไป

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB