หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
กรมการข้าวกับโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:แนวหน้า
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

แจงสี่เบี้ย : กรมการข้าวกับโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ การลดต้นทุนการผลิตข้าว

                   จากนโยบายคืนความสุขให้ชาวนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.มีหลักการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือชาวนา โดยมุ่งไปที่เรื่องของลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อให้เป็นหนทางรอดของเกษตรกร กระดูกสันหลังของชาติอย่างยั่งยืน

                   ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของกรมการข้าวนั้นรับผิดชอบในการแนะนำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งกรมการข้าวได้จัดทำโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน ปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ การเตรียมดิน การปลูก การใช้ปุ๋ย สารเคมี จนถึงการเก็บเกี่ยว อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้สุทธิให้เกษตรกรได้เพิ่มขึ้น

                   การจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว จะคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่แล้ว และเกษตรกร รวมถึงผู้นำหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ให้ความสนใจและมีความพร้อมเหมาะสมจะเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 85 หมู่บ้าน ใน 17 จังหวัดจังหวัดละ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม และมีการจัดเวทีชุมชนระหว่างเกษตรกรร่วมกับนักวิชาการเกษตร เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และเลือกชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดทำแปลงเรียนรู้ จานวน 153 ไร่ จัดทำแปลงส่งเสริมการลดต้นทุน จำนวน 2,400 ไร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 32 กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มผลิตสารชีวภาพและบริหารศัตรูข้าว จำนวน 18 กลุ่ม

แนวหน้า

16 กันยายน 2557

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB