หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ไทย-เวียดนามยกระดับมาตรฐานสินค้า
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:แนวหน้า วันที่ 14 สิงหาคม 2558
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับผู้แทนของเวียดนาม โดยมีสาระสำคัญในการหารือ ประกอบด้วย 1.ทั้งสองฝ่ายได้หารือความคืบหน้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชผลไม้ไทยไปเวียดนาม 4 ชนิด ซึ่งเวียดนามระงับการออกใบอนุญาตนำเข้ามาตั้งแต่ต้นปี 2558 ขณะเดียวกันเวียดนามก็ติดตามความคืบหน้าการวิเคราะห์ความเสี่ยงในผลไม้เวียดนามที่ส่งออกมาไทยเช่นกัน และเห็นพ้องว่า จะร่วมกันเร่งรัดกระบวนการพิจารณาทั้ง 2 ฝ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2.เรื่องการผลักดันการส่งออกไก่แปรรูปของไทย เวียดนามขอข้อมูลล่าสุดสถานะโรคระบาดสัตว์ของไทย ซึ่งไทยจะจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน 3.ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการหารือรายละเอียดการจัดทำความตกลงนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยกรมประมงไทยรับเป็นเจ้าภาพ และ 4.ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการขยายความร่วมมือไทย-เวียดนาม ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า และความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยจะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องระหว่าง 2 ประเทศ แต่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการผลักดันมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังเช่นที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการผลักดันมาตรฐานน้ำปลาให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการหารือประเด็นความสนใจร่วมกันต่อปัญหาร่วมการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งความร่วมมือกันในอาเซียน

แนวหน้า วันที่ 14 สิงหาคม 2558

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB