หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
ก.เกษตรฯปลื้มอินโดฯประกาศรับรองพื้นที่ปลูก "หอมแดง" จ.ศรีสะเกษ ปลอดศัตรูพืชกักกัน 2 ชนิด เอื้อส่งออกไทย พร้อมขอขยายพื้นที่ครอบคลุมแหล่งปลูกหอมแดงเพิ่ม หวังสร้างโอกาสตลาดสำหรับเกษตรกร
www.gms-ain.org อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง >>ผู้เขียน: >>จาก:ประชาชาติธุรกิจ Issued date 12 October 2015
[ขนาด:ใหญ่กลางเล็ก][พิมพ์][ปิด]

     ก.เกษตรฯปลื้มอินโดฯประกาศรับรองพื้นที่ปลูก "หอมแดง" จ.ศรีสะเกษ ปลอดศัตรูพืชกักกัน 2 ชนิด เอื้อส่งออกไทย พร้อมขอขยายพื้นที่ครอบคลุมแหล่งปลูกหอมแดงเพิ่ม หวังสร้างโอกาสตลาดสำหรับเกษตรกร
          นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียได้ออกกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้าเกษตรจากไทยหลายฉบับ อาทิ กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชสวน และการจำกัดจุดนำเข้าสินค้าผักและผลไม้สดเหลือเพียง 4 จุด ได้แก่ ท่าเทียบเรือ Soekarno-Hatta เมืองมาคาสซาร์ ท่าเทียบเรือ Belawan เมืองเมดาน ท่าเทียบเรือ Tanjung Perak เมืองสุราบายา และท่าอากาศยาน Soekarno-Hatta กรุงจาการ์ตา ได้ส่งผล กระทบต่อการส่งออกหอมแดงของไทยค่อนข้างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งยื่นเสนอพื้นที่ปลอดศัตรูพืช หรือ Pest Free Area (PFA) สำหรับหอมแดง เพื่อให้สามารถส่งออกหอมแดงเข้าไปได้ทุกด่านนำเข้าทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะด่านท่าเรือที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นด่านนำเข้าหลักของสินค้าจากไทยและประเทศต่าง ๆ
          ภายหลังอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน IAQA มาตรวจประเมินแปลงปลูกหอมแดง โรงรวบรวม และโรงคัดบรรจุหอมแดง 2 บริษัทในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งดูงานห้องปฏิบัติการโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผลปรากฏว่า IAQA มีความพึงพอใจในระบบการผลิตหอมแดงและระบบการควบคุมศัตรูพืชในหอมแดงของไทย กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียจึงได้ประกาศรับรองแหล่งปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกัน 2 ชนิด ได้แก่ Ditylenchus Destructer และ Urocystis Cepulae ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ซึ่งการได้รับอนุญาตครั้งนี้ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าหอมแดงไปยังอินโดนีเซียโดยผ่านเข้าทางท่าเรือ Tanjung Priok ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของอินโดนีเซียได้
          โดยเบื้องต้นคาดว่าจะทำให้การค้าและการส่งออกหอมแดงของไทยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกได้ทุกจุดนำเข้า และสามารถกระจายสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ยังช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าและประหยัด ต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ พร้อมลดความเสี่ยงปัญหาสินค้าเน่าเสีย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรของไทยด้วย ซึ่งจะช่วยผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกหอมแดงไทยเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการขอขยายพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกันสำหรับหอมแดง (Country Free) ให้ครอบคลุมแหล่งปลูกหอมแดงเพื่อการ ส่งออก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรมากขึ้น
          ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการรับรองพื้นที่ปลอดศัตรูพืชกักกันจากกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียนี้ มีพื้นที่ปลูกกว่า 28,580 ไร่ เกษตรกรจำนวน 7,943 ครัวเรือน โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอราษีไศล ยางชุมน้อย ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย วังหิน และกันทรารมย์ ซึ่งปีการผลิต 2557/2558 นี้คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 92,976 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,394 ล้านบาท
          "ปี 2558 นี้อินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยอาหาร หากประเทศใดไม่ได้รับการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม หรือ Mutual Recognition Arrangement (MRA) และไม่มีการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ จะไม่สามารถ ส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียได้ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรมวิชาการเกษตรจึงเร่งดำเนินการตามเงื่อนไข และผลักดันให้อินโดนีเซียพิจารณาการจัดทำ MRA กับไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้" นายธีรภัทรกล่าว

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB