หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>แนะนำ GMS >>>กัมพูชา
ค้นหา:
แนะนำ GMS

 

ชื่อทางราชการ             ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมืองหลวง                  กรุงพนมเปญ
เนื้อที่                        181,035 ตารางกิโลเมตร
ประชากร                   14.1 ล้านคน (ปี 2548)
ภาษาราชการ              ภาษาเขมร
ศาสนา                      พุทธนิกายเถรวาท อิสลาม และคริสต์
รูปแบบการปกครอง     ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ประมุขประเทศ           พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ประธานสภาแห่งชาติ    สมเด็จเฮง สัมริน
นายกรัฐมนตรี             สมเด็จฮุน เซน
สกุลเงิน                     เรียล
สมาชิก                      ASEAN, CTBTO, ESCAP, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IFC, IFAD, ILO, IMF,
                               IMO,
ITU, LDC, UNO, UNCTAD, UNESCO, UPO, UNIDO, WIPO, WHO
อุตสาหกรรมหลัก       
เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เครื่องดื่ม การแปรรูปอาหาร การแปรรูปไม้
สินค้าส่งออกหลัก       เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้และยาง
สินค้านำเข้าหลัก         อุปกรณ์ขนส่งและเครื่องจักร สินค้าหัตถกรรม เคมีภัณฑ์อาหาร

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB