หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>คณะทำงานด้านการเกษตร >>>แนะนำ WGA
ค้นหา:
คณะทำงานด้านการเกษตร

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานด้านการเกษตร (Working Group on Agriculture) ขึ้น ซึ่งได้มีการรับรองอีกครั้งในคราวการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 11 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนพัฒนาร่วมกันในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โครงการ GMS

ร่างข้อกำหนดการดำเนินงานของ WGA 
องค์ประกอบ    เจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐ โดยเอกชนจะได้รับเชิญเข้าร่วมในคณะตามประเด็นที่มีการประชุม    กำหนดการประชุม    การประชุม WGA จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยประเทศเจ้าภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม
ภารกิจหลักของ WGA
     สนับสนุนการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อช่วยลดภาวะความยากจนในอนุภูมิภาค GMS โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนชนบทในการสนับสนุนการค้าด้านเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและการยังชีพในลักษณะที่ยั่งยืน 
ความรับผิดชอบหลักของ WGA คือ กำหนดอันดับความสำคัญของโครงการความร่วมมือด้านจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางพัฒนาการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี GMS
Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB