หน้าหลักเกี่ยวกับเราพันธมิตรติดต่อช่วยเหลือ
หน้าหลัก>>>โครงการความร่วมมือ >>>
ค้นหา:
โครงการความร่วมมือ
การทดลองและสาธิตด้านการเกษตรเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก เพื่อผลักดันเป้าหมายการส่งออกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าทางการเกษตร มีการจัดตั้งแปลงนาสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรและเขตสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรใหม่เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2545-47 กระทรวงเกษตรของจีนดำเนินโครงการสาธิตขนาดเล็ก 6 โครงการ รวมทั้งการสาธิตการเพาะปลูกข้าวลูกผสม การจัดตั้งแปลงสาธิตการเปลี่ยนพื้นที่ลาดชันเป็นไร่นาขั้นบันได และการสาธิตเครื่องมือสำหรับการผลิตอาหารสัตว์และไก่ ซึ่งสร้างการเหล่านี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

Copyright © 2007 GMS - AIN.ORG , Support by ADB